ระบบการตรวจสอบออกใบรับรอง

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บทบาทภารกิจ

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

  1. ศึกษา วิจัย และพัฒนามาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว ผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ข้าว และโรงสีข้าว
  2. พัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว ผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ข้าว และโรงสีข้าว
  3. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว ผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ และโรงสีข้าว
  4. ประสานงานด้านการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวการจัดทำข้อตกลงการยอมรับร่วมและการแก้ไข้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย
  5. พัฒนากระบวนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพข้าวและผลิตภัณฑ์
  6. เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว ผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ข้าวและโรงสีข้าว
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายการประยุกต์ใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าว และโรงสีข้าว
  8. ตรวจสอบ กำกับ และควบคุมการผลิตและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง