ระบบการตรวจสอบออกใบรับรอง

การตรวจประเมินคุณภาพข้าวคืออะไร?

การตรวจประเมินคุณภาพข้าว GAP

ปัจจุบันกรมการข้าว มีระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว เพื่อเป็นการรับประกันว่า ข้าวที่ผลิตนั้นมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง และมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจรับรอง GAP เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ผู้บริโภค - มันใจในสินค้า ปลอดภัยในการบริโภค
  2. ผู้ผลิต - สินค้าได้มาตรฐานมีความต้องการจากตลาดทั้งในและนอกประเทศ

ขั้นตอน

1

ผู้ผลิตยื่นใบสมัคร
ขอเข้ารับการตรวจสอบรับรองคุณภาพกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

2

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสมัคร
และเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมแจ้งผลการสมัคร

3

ผู้ผลิตทำการจดบันทึก
และตรวจสอบกระบวนการผลิตของตนเองให้สอดคล้องกับมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

4

ผู้ตรวจประเมิน
เข้าตรวจสอบ ณ พื้นที่ผลิต ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานหรือไม่

5

หน่วยงานพิจารณาผลการตรวจประเมิน
เพื่อพิจารณาผลการรับรอง และออกใบรับรอง